• صفحه اصلی
  • زمینه‌های کلامی حقوقی امکان تفویض قانون‌گذاری به بشر در حکومت اسلامی با نگاهی به وقایع مشروطه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400083032328 بازدید : 588 صفحه: 73 - 94

20.1001.1.98991735.1400.11.44.4.3

نوع مقاله: پژوهشی