• صفحه اصلی
  • بررسی عوامل موثر بر همکاری های فناورانه بین شرکت های زایشی دانشگاهی و صنایع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با نقش میانجی نهادهای واسط

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400090832463 بازدید : 774 صفحه: 121 - 132

20.1001.1.27170454.1400.10.19.7.8

نوع مقاله: پژوهشی