• صفحه اصلی
  • تعهدات زوجین سرپرست نسبت به فرزندخوانده و ضمانت اجرای آن در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400101533296 بازدید : 1776 صفحه: 111 - 145

نوع مقاله: پژوهشی