• صفحه اصلی
  • رابطه هم¬نوایی با هنجارهای‌زنانه و ادراک تبعیض‌های‌جنسیتی با کیفیت‌زندگی زنان ایرانی: نقش واسطه‌ای خودخاموشی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400110333575 بازدید : 3159 صفحه: 7 - 22

20.1001.1.27831175.1400.3.1.1.0

نوع مقاله: پژوهشی