• صفحه اصلی
  • اثربخشی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر معنای زندگی و تجربه سوگ در نوجوانان سوگوار

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400110333579 بازدید : 5056 صفحه: 61 - 74

20.1001.1.27831175.1400.3.1.6.5

نوع مقاله: پژوهشی