• صفحه اصلی
  • طراحی مدل توسعه سرمایه¬گذاری ریسک پذیر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازروش گراندیدتئوری وAHP فازی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400111233944 بازدید : 523 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی