• صفحه اصلی
  • ساخت و بررسی ویژگی‌‌های روان‌سنجی پرسشنامه ی مشکلات روانشناختی- زناشویی ازدواج در زنان متقاضی طلاق با سابقه ازدواج زودهنگام: یک مطالعه‌‌ ترکیبی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400112734159 بازدید : 3231 صفحه: 222 - 231

20.1001.1.18808436.1401.26.3.4.5

نوع مقاله: پژوهشی