• صفحه اصلی
  • شناسایی پیشران های مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری روستای کندوله شهرستان صحنه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990926251288 بازدید : 1648 صفحه: 131 - 156

10.52547/journalitor.35983.10.20.131

نوع مقاله: پژوهشی