• صفحه اصلی
  • فرانظریه پردازی گردشگری منطقه ای: گزارش فراتحلیل

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000311273661 بازدید : 929 صفحه: 0 - 0

10.52547/journalitor.36097.10.20.0

نوع مقاله: پژوهشی