• صفحه اصلی
  • نقش تفسیر در تعامل بین سیاست¬ومیراث فرهنگی¬درجهت توسعه گردشگری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000410274078 بازدید : 2987 صفحه: 73 - 100

10.52547/journalitor.36117.10.20.73

نوع مقاله: پژوهشی