• صفحه اصلی
  • بازاندیشی انتقادی مفهوم «توسعه» با تاکید بر ملاحظات معرفتی حکمرانی در ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400122636311 بازدید : 10208 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی