• صفحه اصلی
  • کانون کنترل انسان در قرآن با تاکید بر مفهوم جبر و اختیار

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13941023121930864 بازدید : 2051 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی