• صفحه اصلی
  • شناسایی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد معنا درمانی بر کیفیت زندگی در معلمان زن و مرد مطلقه شهر یاسوج

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401061939299 بازدید : 1288 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی