• صفحه اصلی
  • الگوی تربیتی قرآن کریم در مواجهه با مخالفان و دشمنان (مطالعه موردی آیه 108 سوره انعام)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401071339554 بازدید : 145 صفحه: 29 - 38

نوع مقاله: پژوهشی