• صفحه اصلی
  • نسبت فناوری‌های قدرت و حکومت‌مندی در اندیشۀ «میشل فوکو» و «ژیل دلوز»

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401071339563 بازدید : 90 صفحه: 159 - 185

نوع مقاله: پژوهشی