• صفحه اصلی
  • الگوی سنجش سرمایه سازمانی (مورد مطالعه: یکی از نهادهای پژوهشی نیروهای مسلح)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401090540189 بازدید : 419 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی