• صفحه اصلی
  • مقایسه باورهای غیرمنطقی، خودپنداره و بهزیستی معنوی در زنان با سابقه طلاق و عادی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401091540352 بازدید : 860 صفحه: 47 - 59

20.1001.1.27831175.1400.3.4.3.8

نوع مقاله: پژوهشی