• صفحه اصلی
  • تحلیلی بر دگرگونی عناصر هویتی قوم ترکمن در رمان اقلیمی «یورت»

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401093040514 بازدید : 1335 صفحه: 117 - 141

20.1001.1.17351030.1401.20.67.5.6

نوع مقاله: پژوهشی