• صفحه اصلی
  • تحلیلی بر دگرگونی عناصر هویتی قوم ترکمن در رمان اقلیمی «یورت»

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401093040514 بازدید : 63 صفحه: 117 - 141

نوع مقاله: پژوهشی