• صفحه اصلی
  • مدلسازی و ارزیابی پروتکل مسیر¬یابی RPL به ¬وسیله شبکه های پتری رنگی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401120841376 بازدید : 1100 صفحه: 24 - 37

20.1001.1.27170411.1401.14.53.2.2

نوع مقاله: پژوهشی