• صفحه اصلی
  • تأثیر سرمایه اجتماعی خریدار / فروشنده بر عملکرد نوآوری با بکارگیری توسعه دانش مشتری و تعهد به نوآوری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200503438 بازدید : 5156 صفحه: 63 - 82

نوع مقاله: پژوهشی