• صفحه اصلی
  • ارائه مدلی برای پیش بینی بقای بیماران مبتلا به ملانوم بر اساس الگوریتم های داده کاوی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402062844093 بازدید : 127 صفحه: 1 - 19

20.1001.1.27170411.1402.15.57.1.6

نوع مقاله: پژوهشی