• صفحه اصلی
  • الگوی برنامه کلان ملی شفافیت و آزادسازی اطلاعات بر مبنای روش نظریه بنیاد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402062844095 بازدید : 77 صفحه: 31 - 47

20.1001.1.27170411.1402.15.57.3.8

نوع مقاله: پژوهشی