• صفحه اصلی
  • پیش برنده ها، بازدارنده ها و پیامدهای كارآفرینی دیجیتال در صنعت حمل و نقل بار جاده ای ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402062844097 بازدید : 70 صفحه: 48 - 62

نوع مقاله: پژوهشی