• صفحه اصلی
  • تطبیق چهره و تشخیص زنده بودن مبتنی بر بازشناسی گفتار برای احراز هویت غیرحضوری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402062844101 بازدید : 82 صفحه: 94 - 110

20.1001.1.27170411.1402.15.57.7.2

نوع مقاله: پژوهشی