• صفحه اصلی
  • نگاشت نقشه مصنوعات و تولیدکنندگان زیست‌بوم هوش مصنوعی ایران بر مبنای گستره تحول‌آفرینی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402062844108 بازدید : 76 صفحه: 138 - 152

20.1001.1.27170411.1402.15.57.10.5

نوع مقاله: پژوهشی