• صفحه اصلی
  • طراحی مدل کارآفرینی سازمانی در صنایع نساجی ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202004226556 بازدید : 11163 صفحه: 93 - 108

نوع مقاله: پژوهشی