• صفحه اصلی
  • ارائه چارچوبی برای ارتقاء امنیت خانه‌های هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء با استفاده از معماری مرجع IoT-A
کد مقاله : 202005306563 بازدید : 847 صفحه: 42 - 27

نوع مقاله: پژوهشی