• صفحه اصلی
  • شناسایی و اولويت¬بندی پارامترهای تاثیرگذار بر سيستم مديريت امنيت اطلاعات (مطالعه موردی: شعب تامین¬اجتماعی استان گیلان)
کد مقاله : 20200419000000 بازدید : 859 صفحه: 74 - 57

نوع مقاله: پژوهشی