• صفحه اصلی
  • مدل‌سازی بهينۀ رضایتمندی بیمار از پزشک مبتني بر روش¬هاي يادگیری ماشین

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202007118318 بازدید : 5777 صفحه: 1 - 23

نوع مقاله: پژوهشی