• صفحه اصلی
  • جایگاه اعتماد عمومی‌شده در تابع تولید در بخش های اقتصادی ایران(مطالعه موردی:هشت بخش اقتصادی اقتصاد ایران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13971020166804 بازدید : 1408 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی