• صفحه اصلی
  • مکان گزینی مراکز مدیریت بحران روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان اردبیل)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980625192158 بازدید : 2307 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی