• صفحه اصلی
  • میزان گرایش شهروندان شهر نی¬ریز به مدیریت مشارکتی محلات با تأکید بر مؤلفه¬های سرمایه اجتماعی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980701192409 بازدید : 1100 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی