• صفحه اصلی
  • سنجش توان پذیرش فعالیت¬های اقتصادی در پهنه سرزمین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) نمونه مطالعه : فعالیت¬های بخش کشاورزی شهرستان¬های استان مازندران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980701192415 بازدید : 2093 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی