• صفحه اصلی
  • بررسی تاثیر تغییرات منطقه ای برافرازش بر شاخص¬های ژئومورفیک: مطالعه موردی کمپلکس میشو در شمال باختر ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139507051027113438 بازدید : 1912 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی