• صفحه اصلی
  • قطعه‌بندی پهنه¬ی گسله شتری با استفاده از تحلیل¬های ساختاری، ریخت زمین ساختی، لرزه‌ای و فرکتالی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980202178853 بازدید : 2874 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی