• صفحه اصلی
  • واکاوی شاخص ها و امکان‌سنجی توسعة روستای هوشمند (نمونة مورد مطالعه: روستای آورگان)(مقاله پژوهشی)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202012049846 بازدید : 1829 صفحه: 251 - 263

نوع مقاله: پژوهشی