فهرست مقالات اعظم سادات  مرتضوی کهنگی


  • مقاله

    1 - پیش برنده ها، بازدارنده ها و پیامدهای كارآفرینی دیجیتال در صنعت حمل و نقل بار جاده ای ایران
    فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران , شماره 57 , سال 15 , پاییز 1402
    هدف از این پژوهش شناسایی پیش‌برنده‌ها، بازدارنده‌ها و پیامدهای كارآفرینی دیجیتال در صنعت حمل و نقل بار جاده‌ای ایران است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی را 20 نفر از خبرگان این حوزه تشکیل دادند با استفاده از اشباع نظری انتخاب شدند. در بخش کمی نیز با استفاده از فرمول چکیده کامل
    هدف از این پژوهش شناسایی پیش‌برنده‌ها، بازدارنده‌ها و پیامدهای كارآفرینی دیجیتال در صنعت حمل و نقل بار جاده‌ای ایران است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی را 20 نفر از خبرگان این حوزه تشکیل دادند با استفاده از اشباع نظری انتخاب شدند. در بخش کمی نیز با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، 170 نفر از کارکنان این صنعت به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن مورد بررسی و تایید قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کیفی از مرور سیستماتیک ادبیات و کدگذاری و نرم‌افزار maxqda استفاده شد و در بخش کمی از آمار استنباطی و نرم‌افزارهای SPSS و Lisrel استفاده شد. درنهایت 9 شاخص در 4 عامل پیش برنده، 11 شاخص در 3 عامل بازدارنده و 55 شاخص در 8 دسته پیامد استخراج شده و با استفاده از تحلیل عاملی، اولویت‌بندی شدند. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که مولفه سیاسی به عنوان پیش‌برنده با اولویت و موانع سیاسی به عنوان بازدارنده بااولویت است. لذا نقش دولت در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. پرونده مقاله