فهرست مقالات احمد دولت خواه


  • مقاله

    1 - تطبیق چهره و تشخیص زنده بودن مبتنی بر بازشناسی گفتار برای احراز هویت غیرحضوری
    فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران , شماره 57 , سال 15 , پاییز 1402
    با گسترش فناوری بسیاری از خدمات نهادها و سازمان‌ها به صورت الکترونیکی و هوشمند، در بستر اینترنت ارائه می‌گردد. پلیس نیز به عنوان یک نهاد ارائه‌دهنده خدمات به مردم و سایر نهاد‌ها، به دنبال هوشمندسازی خدمات خود می‌باشد. در همین راستا نیز سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند مخت چکیده کامل
    با گسترش فناوری بسیاری از خدمات نهادها و سازمان‌ها به صورت الکترونیکی و هوشمند، در بستر اینترنت ارائه می‌گردد. پلیس نیز به عنوان یک نهاد ارائه‌دهنده خدمات به مردم و سایر نهاد‌ها، به دنبال هوشمندسازی خدمات خود می‌باشد. در همین راستا نیز سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند مختلفی را ارائه کرده است. به دلیل عدم احراز هویت کاربران در این سامانه‌ها، بسیاری از خدماتی که می‌توانند به صورت غیرحضوری ارائه گردد، نیاز به مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰ را دارند. محدودیت بودجه و تجهیزات برای پاسخگویی حضوری، محدودیت نیروهای پلیس و تمرکز آن‌ها بر روی موضوعات مهم، محدودیت تعداد دفاتر خدماتی در شهرستان‌ها و عدم دسترسی روستاها به این دفاتر، رشد روزافزون خدمات برخط و افزایش تقاضای مردم برای آن، به ویژه در شرایطی مانند بحران بیماری کرونا، سبب شده است تا نیاز به احراز هویت غیرحضوری بسیار مورد توجه قرار بگیرد. در این پژوهش، احراز هویت غیرحضوری و ضرورت استفاده از آن، روش‌های تشخیص زنده بودن و بازشناسی چهره که دو فناوری مهم در این حوزه است، مرور شده است. در ادامه یک روش کارآمد از مدل‌های یادگیری عمیق بازشناسی چهره برای تطبیق چهره و یک روش تشخیص زنده بودن تعاملی به وسیله‌ی بازشناسی گفتار فارسی ارائه شده است و در نهایت نتایج آزمایش این مدل‌ها بر روی داده‌های مربوط در این حوزه آورده شده است. پرونده مقاله