فهرست مقالات خدیجه داستانپور


 • مقاله

  1 - بررسی کارکرد نمادگرایی در برندسازی شرکتی
  مدیریت فردا , شماره 64 , سال 19 , پاییز 1399
  هدف پژوهش حاضر بررسی نظام مند ادبیات پژوهشی در حوزه نمادگرایی و شناسایی خلاء های پژوهشی در این حوزه و استفاده از یافته های مربوطه برای طراحی الگوی برند شرکتی است. روش اجرای این پژوهش مرور نظام مند مبتنی بر نظریه داده بنیاد می باشد. با بررسی کلیدواژه ها در پایگاه های اطل چکیده کامل
  هدف پژوهش حاضر بررسی نظام مند ادبیات پژوهشی در حوزه نمادگرایی و شناسایی خلاء های پژوهشی در این حوزه و استفاده از یافته های مربوطه برای طراحی الگوی برند شرکتی است. روش اجرای این پژوهش مرور نظام مند مبتنی بر نظریه داده بنیاد می باشد. با بررسی کلیدواژه ها در پایگاه های اطلاعاتی این حوزه همچون امرالد، ساینس آو دایرکت، سیج و غیره و بر اساس ملاک های از پیش تعیین شده 130 مقاله شناسایی و پس از حذف مقالات نامرتبط 56 مقاله برای بررسی متن اصلی انتخاب گردید. بمنظور شناسایی مقوله‌های محوری از نظریه داده بنیاد برای کدگذاری و جهت تسهیل در کدگذاری از نرم افزارMAXQDA استفاده گردید. مقوله‌های استخراج شده با نظریه‌های برندسازی شرکتی تطبیق و خلاء های این حوزه شناسایی گردید. نتایج حاصل از تطبیق در این پژوهش نشان می‌دهد که بین مقوله‌های محوری و نظریه‌های برندسازی شرکتی ارتباط ساختاری و ماهوی وجود دارد به گونه ای معنا، نماد و ارزش به عنوان سازه‌های به هم پیوسته اکوسیستم برند شرکتی را شکل می‌دهند. اکوسیستم برند دارای سه سطح ایدئولوژی بنیادین، ایدئولوژی سازماندهی و ایدئولوژی مصرف می باشد. پرونده مقاله

 • مقاله

  2 - تأثیر رهبری برندگرا بر رفتار شهروندی برند در صنعت هتل داری
  مطالعات اجتماعی گردشگری , شماره 16 , سال 8 , پاییز-زمستان 1399
  صنعت هتل­داری از زیربناهای اساسی توسعۀ گردشگری است، که یکی از نیازهای مهم مدیران هتل­ها شناسایی راه­هایی برا توسعۀ رفتارهای منطبق با برند در کارکنان است. این پژوهش با هدف تعیین تأثیر رهبری برندگرا بر رفتار شهروندی برند، با نقش میانجی تناسب فرد-برند و تعهد به برند انجام چکیده کامل
  صنعت هتل­داری از زیربناهای اساسی توسعۀ گردشگری است، که یکی از نیازهای مهم مدیران هتل­ها شناسایی راه­هایی برا توسعۀ رفتارهای منطبق با برند در کارکنان است. این پژوهش با هدف تعیین تأثیر رهبری برندگرا بر رفتار شهروندی برند، با نقش میانجی تناسب فرد-برند و تعهد به برند انجام شد، که از نظر روش توصیفی-همبستگی است. جامعۀ آماری را 1005 نفر از کارکنان هتل­های پنج ستارۀ شیراز تشکیل دادند، که 278 نفر از طریق روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع­آوری داده­ها، از پرسش­نامۀ استاندارد رهبری برندگرا، تناسب فرد-برند، تعهد به برند و رفتار شهروندی برند استفاده شد، که روایی آن­ها از طریق روایی محتوایی و روایی سازه، و پایایی آن­ها از طریق آلفای کرونباخ و پایایی مرکب تأیید شد. تحلیل داده‌ها از طریق مدل‌یابی معادلات ساختاری به کمک نرم­افزارهای Amosو SPSS انجام شد. نتايج آزمون فرضيه­ها نشان­دهندة تأثير مستقيم رهبري برندگرا بر رفتار شهروندی برند، تأثير مستقيم رهبري برندگرا بر تناسب فرد-برند، و تأثیر مستقیم رهبری برندگرا بر تعهد به برند بود. همچنين نتايج پژوهش نشان داد كه تناسب فرد-برند و تعهد به برند در تأثير رهبري برندگرا بر رفتار شهروندی برند، نقش ميانجي ايفا مي­كنند. پرونده مقاله