فهرست مقالات کلثوم عباسی شاهکوه


 • مقاله

  1 - چارچوب سیستمی پیاده سازی دولت الکترونيکي يکپارچه
  مدیریت فردا , شماره 33 , سال 11 , زمستان 1391
  موفقیت در پیاده سازی دولت الکترونیکی در هر کشور نیازمند مدلی است که به اهداف، مقتضیات و شرایط ان کشور وابسته است. لذا عدم برنامه ریزی صحیح و اقتباس از دیگران باعث نادیده گرفتن ضرورتها و شکست در پیاده سازی خواهد شد. از آنجا که ابعاد مختلف دولت به مثابه ظروف مرتبط به هم م چکیده کامل
  موفقیت در پیاده سازی دولت الکترونیکی در هر کشور نیازمند مدلی است که به اهداف، مقتضیات و شرایط ان کشور وابسته است. لذا عدم برنامه ریزی صحیح و اقتباس از دیگران باعث نادیده گرفتن ضرورتها و شکست در پیاده سازی خواهد شد. از آنجا که ابعاد مختلف دولت به مثابه ظروف مرتبط به هم مي باشد، ايجاد و توسعه پايدار دولتي الکترونيک تنها با توسعه متوازن در همه ابعاد ميسر است. مرمرو ادبیات این حوزه حاکی از آن است که مدلهاي بلوغ دولت الکترونیکی، مدلهای توسعه و مدلهای راهبردي موجود، همه بر تکامل دولت الکترونیکی از یک بعد نگریسته اند و در حوزه ذینفعان دولت الکترونیکی تنها بر بعد ذینفعان طرف عرضه خدمات تمرکز داشته‌اند. در این مقاله با مرور مدلهای موجود و نظریه ذینفعان، با یک رویکرد سیستمی که از دیدگاه مدل معماری زکمن اقتباس می شود، چارچوبی سیتمی برای پیاده سازی دولت الکترونیکی یکپارچه ارائه خواهد شد. این مدل سیستمی، پنج بعد اصلی را به همراه مولفه های آنها در 5 مرحله تکاملی، برای پیاده سازی دولت الکترونيک ارائه کرده است. اين ابعاد عبارتند از: 1)استراتژيها، ارزشها و برنامه ها،(چرا و چه وقت)، 2)مشارکت و توسعه ذينفعان(چه کسي)، 3) داده ها و اطلاعات لازم(چه چيزي) و 4)زيرساختها(چه مکاني، چه بخشي يا کجا) 5)فرآيند(چگونه). در انتها ابعاد مدل با استفاده از پرسشنامه و نظر سنجی از خبرگان و آزمونهای آماری مناسب تحلیل شده اند. جزييات مقاله

 • مقاله

  2 - طراحی مدل مفهومي نوآوري آينده نگر
  مدیریت فردا , شماره 27 , سال 10 , تابستان 1390
  پيشرفت روز افزون فناوري در عصر حاضر زندگي بشر را متحول نموده و تمايل انسانها به كسب دانش و تقاضا براي محصولات جديد را به شدت ارتقا داده است. در اين شرايط كشش و تقاضاي بازار از يك طرف و فناوريهاي نو از طرف ديگر باعث كوتاهي چرخه عمر محصولات شده و نياز به نوآوري از يک سو و چکیده کامل
  پيشرفت روز افزون فناوري در عصر حاضر زندگي بشر را متحول نموده و تمايل انسانها به كسب دانش و تقاضا براي محصولات جديد را به شدت ارتقا داده است. در اين شرايط كشش و تقاضاي بازار از يك طرف و فناوريهاي نو از طرف ديگر باعث كوتاهي چرخه عمر محصولات شده و نياز به نوآوري از يک سو و داشتن ديدگاه آينده نگر از سوي ديگر را ضروري مي نمايد. در اين مقاله ابتدا كاركردهاي آينده نگاري و تعامل آن با نوآوري بررسي شده و مولفه هاي يک مدل تلفيقي با کمک متدولوژي فراتلفيق تعيين مي شود. در این مدل از داده های جمع آوری شده با تکمیل 45 پرسشنامه و تحلیل آن آزمون فرض دو جمله ای برای اعتبار سنجی اهمیت مولفه ها استفاده شده است و مدل نهایی با استفاده از پنل خبرگان بررسی و تایید شده است. در آخر برای ارائه مدل طراحي شده از رويكرد توصيفي استراتژي، استفاده شده و يک مدل مفهومي براي نوآوري آينده نگر ارائه و مزاياي آن تشريح مي شود. جزييات مقاله