فهرست مقالات نیلوفر مراد حاصل


  • مقاله

    1 - برآورد ارزش سرریز هسته اقتصاد‌ دیجیتال در ايران
    فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران , شماره 57 , سال 15 , پاییز 1402
    زمینه و هدف: در اغلب مطالعات انجام شده آثار مستقیم بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT)بررسی شده است و به آثار غیر مستقیم(سرریز) و نحوه سنجش آن پرداخته نشده است. این موضوع در دستور کار مقاله حاضر قرار دارد. بدین منظور ضمن تعیین قلمرو اقتصاد دیجیتال، به برآورد ارزش سرریز چکیده کامل
    زمینه و هدف: در اغلب مطالعات انجام شده آثار مستقیم بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT)بررسی شده است و به آثار غیر مستقیم(سرریز) و نحوه سنجش آن پرداخته نشده است. این موضوع در دستور کار مقاله حاضر قرار دارد. بدین منظور ضمن تعیین قلمرو اقتصاد دیجیتال، به برآورد ارزش سرریز هسته اقتصاد دیجیتال کشور پرداخته شده است. روششناسی: در این مقاله با بهره گیری از مدل رشد سولو، اثرات سرریز هسته اقتصاد دیجیتال(ICT) برای دوره زمانی 1399-1383 برآورد شده است. یافتهها: نتايج نشان مي‌دهد كه در دوره مورد بررسی، با توجه به کشش بهره‌وری نیروی‌کار نسبت به سهم سرمایه بخش ICT به توليد ناخالص داخلي(در حدود 0.3)، اثرات سرریز هسته اقتصاد دیجیتال از ۲10 هزار میلیارد ریال در سال 1395 به رقم 279 هزار میلیارد ریال در سال 1399 افزایش یافته است. پرونده مقاله