فهرست مقالات خدیجه بهرامی رهنما


  • مقاله

    1 - نقد اقلیمی رمان «درخت انجیر معابد»
    پژوهش زبان و ادبیات فارسی , شماره 67 , سال 20 , زمستان 1401
    نقد اقلیمی، یکی از رویکردهای نقد ادبی است که به بررسی اقلیم خاص یک منطقه و تأثیرگذاری آن بر مؤلفه¬های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی و ... می¬پردازد. احمد محمود، جزو آن دسته از نویسندگانی است که توجه ویژه¬ای به اقلیم جنوب داشته است و مولّفه¬های نقد اقلیمی را می¬توان، چکیده کامل
    نقد اقلیمی، یکی از رویکردهای نقد ادبی است که به بررسی اقلیم خاص یک منطقه و تأثیرگذاری آن بر مؤلفه¬های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی و ... می¬پردازد. احمد محمود، جزو آن دسته از نویسندگانی است که توجه ویژه¬ای به اقلیم جنوب داشته است و مولّفه¬های نقد اقلیمی را می¬توان، در آثار او از جمله «درخت انجیر معابد» جست¬وجو کرد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و مسئله اصلی تحقیق، آن است که احمد محمود، با استفاده از کدام ویژگی¬های شاخص، به بازتاب اقلیم جنوب در رمان «درخت انجیر معابد» پرداخته است؟ احمد محمود، با استفاده از عناصر زبانی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به بازتاب اقلیم جنوب در این رمان پرداخته و بدین ترتیب، به حوزة اقلیمی نویسی جنوب، هویّتی مستقل بخشیده است. هدف از این پژوهش، آن است که نحوة تأثیرگذاری اقلیم جنوب را بر زبان، فرهنگ، باورهای عامه، آداب و رسوم، مسائل سیاسی شهر اهواز و ... مورد بررسی قرار دهیم. اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر از آن روست که به وسیلة نقد اقلیمی، می¬توان به خوانش جدیدی از متن و نیز، به تشخّص سبکی احمد محمود از سایر نویسندگان دست یافت. نتایج تحقیق، بیانگر آن است که مختصات جغرافیایی و ناحیه¬ای بر شکل¬گیری نوع پوشش، معماری، شغل¬ها و تحوّلات سیاسی اثر گذار بوده است. عناصر اقلیمی و طبیعت، سبب¬ساز شکل¬گیری بسیاری از باورهای عامه از جمله دخیل بستن به درخت، شمع افروختن، قربانی کردن برای درخت و... شده است. نویسندة رمان، با استفاده از صورخیال¬ اقلیمی، به بازتاب هوای گرم و شرجی و بارش کم باران در خوزستان پرداخته، و نیز عناصر طبیعت و اقلیم جنوب، زمینه¬ساز کشمکش میان دو جامعة سنتی و مدرن شده است. احمد محمود، ورود بیگانگان و چپاول نفت را دست¬مایة نغزی برای بیداری مردم در این رمان قرار داده است. پرونده مقاله