فهرست مقالات عاطفه  فخری دودوئی


 • مقاله

  1 - کانی¬شناسی، ژئوشیمی، میانبار سیال و ژنز کانه¬زایی مگنتیت-آپاتیت در جنوب¬غرب جزیره هرمز، ایران
  مسعود  علی‌پوراصل عاطفه  فخری دودوئی
  فصلنامه زمين شناسي ايران , شماره 56 , سال 14 , زمستان 1399
  منطقه مورد مطالعه در استان هرمزگان و در فاصله هشت کیلومتری جنوب بندرعباس واقع شده است. این منطقه در قسمت جنوبی پهنه زاگرس چین‌خورده و بخشی از سری هرمز می‌باشد. سنگ¬های پرکامبرین پسین-کامبرین پیشین تناوبی از گدازه و توف¬ریولیتی تا ریوداسیتی، کریستال¬توف، شیل¬توفی، ماسه‌س چکیده کامل
  منطقه مورد مطالعه در استان هرمزگان و در فاصله هشت کیلومتری جنوب بندرعباس واقع شده است. این منطقه در قسمت جنوبی پهنه زاگرس چین‌خورده و بخشی از سری هرمز می‌باشد. سنگ¬های پرکامبرین پسین-کامبرین پیشین تناوبی از گدازه و توف¬ریولیتی تا ریوداسیتی، کریستال¬توف، شیل¬توفی، ماسه‌سنگ و لایه¬های تبخیری را دربرمی‌گیرد. کانه¬زایی آهن به همراه آپاتیت به‌صورت¬های دایک، توده‌ای، رگه-رگچه¬ای و دانه‌پراکنده در سنگ¬های شیل توفی و کریستال توف مشاهده می‌شود. بر پایه مقادیر اکسید¬های آهن و آپاتیت می¬توان کانه‌زایی را به انواع اکسید آهن (بیشتر مگنتیت)، اکسید آهن-آپاتیت و آپاتیت تقسیم کرد. کانی‌های اصلی سازنده¬ی کانسار شامل مگنتیت، اولیژیست، هماتیت، گوتیت و لیمونیت، آپاتیت و کانی‌های باطله‌ کلسیت، کوارتز و کانی¬های رسی می‌باشد. کانسنگ‌های جزیره هرمز دارای تمرکز بالایی از عناصر کمیاب خاکی (REE) است و عیار مجموع REE در کانسنگ‌های غنی از آپاتیت تا سه درصد می¬رسد. مطالعات ژئو-شیمیایی نشان از همبستگی مثبت قویP با REE است. مقایسه الگوی توزیع REE در کانسنگ‌های مگنتیت-آپاتیت جزیره هرمز که به کندریت به‌هنجار شده است با آنهایی از کانسارهای بلوک بافق-پشت بادام و کانسارهای آهن تیپ کایرونا، مشابهت زایشی این کانسارها با یکدیگر نشان می‌دهد. دمای همگن¬شدن در میانبارهای دو فازی مایع و بخار ((L+V در کانی آپاتیت بین 309 تا 565 (میانگین 388) درجه سانتی¬گراد و درجه شوری بین 16/14تا 87/33 (میانگین 80/20) درصد وزنی معادل نمک طعام در تغییر است. در نهایت، با توجه به شواهد زمین‌شناسی صحرایی، کانی‌شناسی، ژئوشیمیایی و میانبار سیال، کانه¬زایی جزیره هرمز در گروه کانسارهای مگنتیت-آپاتیت نوع کایرونا و با منشاء ماگمائی-گرمابی قرار می‌گیرد. جزييات مقاله