فهرست مقالات سحر کوثری


 • مقاله

  1 - الزامات توسعه شبکه‌های اجتماعی فراگیر بومی در آینده
  فصلنامه رشد فناوری , شماره 3 , سال 15 , تابستان 1398
  شناسایی الزامات و عوامل موفقیت مرتبط با توسعه شبکه‌های اجتماعی بومی می‌تواند به فراگیر‌شدن این شبکه‌ها در داخل کشور و افزایش توان رقابتی آنها با بازیگران مسلط در این حوزه کمک نماید. جامعه آماری پژوهش حاضر را متخصصین و خبرگان مطلع تشکیل دادند که با استفاده از نمونه‌گیری چکیده کامل
  شناسایی الزامات و عوامل موفقیت مرتبط با توسعه شبکه‌های اجتماعی بومی می‌تواند به فراگیر‌شدن این شبکه‌ها در داخل کشور و افزایش توان رقابتی آنها با بازیگران مسلط در این حوزه کمک نماید. جامعه آماری پژوهش حاضر را متخصصین و خبرگان مطلع تشکیل دادند که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند 11 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. روش پژوهش حاضر کیفی و برای تحلیل داده‌ها از تکنیک تحلیل موضوعی (تم) استفاده شد و روایی یافته‌های پژوهش با استفاده از روش‌های بازبینی توسط اعضا، بررسی همکار، مشارکتی‌بودن پژوهش تضمین گردید. همچنین به منظور سنجش پایایی کدگذاری‌های انجام‌شده، از روش‌های پایایی بازآزمون و توافق درون موضوعی استفاده شد. بر پایه نتایج پژوهش، الزامات در توسعه شبکه‌های اجتماعی فراگیر بومی را می‌توان به الزامات ایجادی، الزامات حمایتی، الزامات تحلیلی، و الزامات راهبردی دسته‌بندی نمود. هم‌چنین نتایج نشان می‌دهد که ازدیدگاه تقاضا (کاربران) موفقیت شبکه‌های اجتماعی در گرو عوامل وابسته به مفیدبودن و حس تعلق هستند و از دیدگاه عرضه (کسب و کار) توجه به عوامل رشد و پایداری کسب و کار باعث موفقیت شبکه‌های اجتماعی بومی می‌شود. با مطالعه عوامل موفقیت شبکه‌های اجتماعی از منظر کسب و کار و کاربران، چالش‌های فراگیر شبکه‌های اجتماعی بومی استخراج گردیده و برای هر یک از چالش‌ها، سیاست‌ها و راهبردهای پیشنهادی معرفی شده‌اند. توجه به نيازهاي جوانان، استفاده از تحليل شبكه‌هاي اجتماعي برخط موجود، شفاف‌سازی قوانين و مقررات مرتبط، ارائه مشوق‌ها و حمايت‌های زیرساختی، ملاحظه معیارها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی، نوآوری در مدل‌های کسب و کار و ایجاد دسترسی آزاد به داده‌ها و اطلاعات عمومی از جمله راهبردهای پیشنهادی به منظور توسعه شبکه‌های اجتماعی فراگیر بومی می‌باشد. جزييات مقاله

 • مقاله

  2 - تحلیل محتوایی اسناد فرادستی به منظور استنتاج سیاست¬های برنامه¬ هفتم توسعه بخش فاوا (تحلیل مصوبات سال 1377تا 1398)
  مدیریت فردا , شماره 65 , سال 19 , زمستان 1399
  برنامه¬های توسعه در تحقق اهداف سند چشم¬انداز کشور نقش کلیدی دارند. سياستهاي نگارش برنامه هاي توسعه در دو دسته اشاعه گرا و ماموريت گرا قرار مي گيرد. لذا اولويت بندي در استفاده از تركيبي موثر از اين دو ضروري مي نمايد. هدف این پژوهش تعيين خلاء اسناد فرادستی و پيشنهاد سیاست چکیده کامل
  برنامه¬های توسعه در تحقق اهداف سند چشم¬انداز کشور نقش کلیدی دارند. سياستهاي نگارش برنامه هاي توسعه در دو دسته اشاعه گرا و ماموريت گرا قرار مي گيرد. لذا اولويت بندي در استفاده از تركيبي موثر از اين دو ضروري مي نمايد. هدف این پژوهش تعيين خلاء اسناد فرادستی و پيشنهاد سیاست¬هایی برای تدوین برنامه هفتم بخش فناوری اطلاعات است. این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است و در آن از روش تحلیل محتوا و بررسی اسنادی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه، 67 سند فرادستی هستند که به-صورت نمونه هدفمند و در دسترس برای مطالعه انتخاب شده است. برای تفسیر و تحلیل داده¬ها از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است. طبق یافته¬های تحقیق سیاست¬های محوری با چارچوبي دو بعدي مورد بررسي قرار گرفت. بعد اول، موضوعات فناورانه است كه از دسته بندي OECD استفاده شد و بعد دوم كاركردهاي نوآورانه است كه از دسته بندي 7 تايي هكرت استفاده شد. در ادامه کد گذاری محوری هر یک از مقولات در سه لایه حکومتی، تقنینی و اجرایی انجام شده و بر اساس تحليل SWOT اسناد موجود و تطبيق آن با عملكرد ادعا شده، اصولي برای تدوین برنامه هفتم توسعه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه شد. بر این اساس، در صورتی که سیاست¬های محوری و اصول پیشنهاد شده در برنامه هفتم توسعه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد توجه قرار گیرد، برنامه از اعتبار لازم برخوردار خواهد بود. جزييات مقاله