فهرست مقالات فخریه حمیدیان پور


 • مقاله

  1 - بررسی تاثیر رهبري تحول آفرین بر فرهنگ سازمانی
  مدیریت فردا , شماره 47 , سال 15 , تابستان 1395
  تحولات جدید در نظریه های رهبری، از نظریه های رهبری کاریزماتیک، که رهبر را موجودی غیر معمولی فرض می کرد و پیروان را وابسته به رهبری می دانست، به سمت تئوری های نئوکاریزماتیک و رهبری تحول آفرین که به توسعه و توانمندسازی پیروان جهت عملکرد مستقل توجه می کند، انتقال یافته است چکیده کامل
  تحولات جدید در نظریه های رهبری، از نظریه های رهبری کاریزماتیک، که رهبر را موجودی غیر معمولی فرض می کرد و پیروان را وابسته به رهبری می دانست، به سمت تئوری های نئوکاریزماتیک و رهبری تحول آفرین که به توسعه و توانمندسازی پیروان جهت عملکرد مستقل توجه می کند، انتقال یافته است. به دلیل توجه فزاینده به عامل رهبری در ایجاد تحولات سازمانی در سطح دنیا و کلیدی بودن عامل فرهنگ در انجام این امر موجب شد تا در این مقاله تاثیر رهبری تحول آفرین را بر روی فرهنگ سازمانی مورد بررسی قرار داده و چارچوبی مفهومی در این زمینه ارائه نمائیم.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت مواد غذایی آفتاب درخشان فارس می باشد که برابر با 70 نفر می باشند.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی می باشد. برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی پرسشنامه ، از روایی محتوا استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق به شرح زیر می باشد: بین سبک رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی کارکنان شرکت آفتاب درخشان فارس رابطه معنی داری وجود دارد. پرونده مقاله

 • مقاله

  2 - بررسي تاثير ابعاد مديريت منابع انساني الكترونيك بر ايجاد چابكي سازمانی (مورد مطالعه: بانكهاي شهر بوشهر)
  مدیریت فردا , شماره 52 , سال 16 , پاییز 1396
  چابكي مجموعه اي از توانمندي‌ها و شايستگي ها است كه باعث بقا و پيشرفت سازمان در محيط كسب و كار مي شود. یکی از رویکردهایی که به سازمان ها در افزایش چابکی کمک می کند، رویکرد منابع انسانی الکترونیک می باشد. هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخی برای این مسئله است که چگونه می توان چکیده کامل
  چابكي مجموعه اي از توانمندي‌ها و شايستگي ها است كه باعث بقا و پيشرفت سازمان در محيط كسب و كار مي شود. یکی از رویکردهایی که به سازمان ها در افزایش چابکی کمک می کند، رویکرد منابع انسانی الکترونیک می باشد. هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخی برای این مسئله است که چگونه می توان به کمک رویکرد منابع انسانی الکترونیک، چابكي سازمانی را توسعه داد. در اين پژوهش كه به روش پيمايشي انجام شد، پس از مرور و باز بيني پژوهش‌هاي پيشين داخل و خارج از كشور و ساخت مدل مفهومي، پرسشنامه‌اي تهيه و در اختيار كاركنان شعب بانك‌ها در شهر بوشهر قرار گرفت و در نهايت داده‌هاي گردآوري شده از 315 پرسشنامه با كمك روش معادلات ساختاري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از اين پژوهش، مدل مفهومي ارائه شده را تاييد نمود و نشان داد كه استفاده از آموزش الكترونيكي منابع انساني، پرداخت الكترونيكي منابع انساني، ارزيابي عملكرد الكترونيكي منابع انساني و حفظ و نگهداري منابع انساني و همچنين مديريت منابع انساني الكترونيك در سطح 99% بر چابكي سازمان تاثیر مثبت و معنا‌داری دارند. به علاوه تاثير متغیر‌های استخدام الكترونيكي منابع انساني و ارتباطات منابع انساني بر چابكي سازمان مورد تاييد قرار نگرفت. پرونده مقاله

 • مقاله

  3 - ارائۀ مدل مفهومی جهت بررسی تاثیر کارآفرینی استراتژیک بر نوآوری استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان شهرستان بوشهر
  مدیریت فردا , شماره 51 , سال 16 , تابستان 1396
  شرایط بازار متغیر است و همین شرایط کسب و کارها را وادار می کند که با شرایط موجود انطباق یابند و کسب و کار خود را متناسب با فناوری های جدید و گزاره های ارزشی منحصر بفرد بازنویسی کنند. در محیط رقابتی امروزه، سازمان ها تلاش می کنند که نوآوری های رقبای خود را تقلید کنند در چکیده کامل
  شرایط بازار متغیر است و همین شرایط کسب و کارها را وادار می کند که با شرایط موجود انطباق یابند و کسب و کار خود را متناسب با فناوری های جدید و گزاره های ارزشی منحصر بفرد بازنویسی کنند. در محیط رقابتی امروزه، سازمان ها تلاش می کنند که نوآوری های رقبای خود را تقلید کنند در نتیجه نوآوری و بهبود مستمر برای موفقیت کسب و کار بسیار ضروری است و بنابراین برای حل این مسئله نوآوری استراتژیک در دستور کار سازمان ها قرار می گیرد. نوآوری استراتژیک، نوآوری ایجاد بازارهای جدید است و باعث ایجاد ارزش برای مشتری می شود و بازارهای موجود را به منظور ایجاد ارزش برای مشتری تغییر شکل می دهد. از طرفی دیگر کارآفرینی استراتژیک که نقشی مهم در محیط های بسیار آشفته دارد، فعالیت های استراتژیک را با فعالیت های کارآفرینی ادغام می کند. هدف از کارآفرینی استراتژیک ایجاد مزایای رقابتی مستمری است که منجر به حداکثر خلق ارزش می شود. در این مقاله ضمن معرفی مفهوم نوآوری استراتژیک و کارآفرینی استراتژیک و بررسی پیشینه ها و ادبیات موجود، مدل مفهومی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر نوآوری استراتژیک، طراحی و شرح داده شده که جامعۀ آماری این پژوهش شرکت های دانش بنیان فعال در پارک علم و فن آوری بوشهر می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون این مدل، فرضیۀ اصلی پژوهشی تأیید می شود که نشان می دهد کارآفرینی استراتژیک رابطۀ مثبت و معناداری با نوآوری استراتژیک در سازمان دارد. پرونده مقاله

 • مقاله

  4 - بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر ظرفیت نوآوری
  مدیریت فردا , شماره 58 , سال 18 , بهار 1398
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی و دو نقش استراتژیک آن بر ظرفیت نوآوری در شرکت‌های دانش بنیان انجام شد. در این پژوهش که به روش توصیفی پیمایشی انجام شد، پس از مرور پژوهش های پیشین، ساخت مدل مفهومی، پرسشنامه ای تهیه و در اختیار 72 کارشناس شرکت‎‌ه چکیده کامل
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی و دو نقش استراتژیک آن بر ظرفیت نوآوری در شرکت‌های دانش بنیان انجام شد. در این پژوهش که به روش توصیفی پیمایشی انجام شد، پس از مرور پژوهش های پیشین، ساخت مدل مفهومی، پرسشنامه ای تهیه و در اختیار 72 کارشناس شرکت‎‌های دانش بنیان استان بوشهر که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بعنوان نمونه انتخاب گردید بودند قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم‌افزارهای spss و Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که شرکت‌های دانش بنیان استان بوشهر از لحاظ نقش‌های استراتژیک منابع انسانی و ظرفیت نوآوری و سایر مؤلفه‌ها از وضعیت بالاتر از حد متوسط برخوردارند و وضعیت قابل قبولی دارند. سایر یافته‌ها نشان می‌دهد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی تأثیر مثبتی بر ظرفیت نوآوری دارد و همچنین مدیریت استراتژیک منابع انسانی از طریق یادگیری سازمانی نیز بر ظرفیت نوآوری تأثیر دارد. پرونده مقاله

 • مقاله

  5 - تاثیر رفاه روانی کارکنان بر ایجاد انگیزه جهت نوآوری در شرکت (موردمطالعه: شرکت‌های پتروشیمی استان بوشهر)
  مدیریت فردا , شماره 64 , سال 19 , پاییز 1399
  در دنیاي رقابتی امروزه، نوآوري یک ضرورت و شرط بقاي سازمان‌هاست که از طریق منابع انسانی امکان‌پذیر است. درواقع سرمایه فکری و منابع انساني سازمان يكي از غنی‌ترین منابع به شمار می‌آید كه با نيروي تفكر و نوآوري خود می‌توانند موجب رشد و توسعه سازمان شوند. بنابراین دستیابی سا چکیده کامل
  در دنیاي رقابتی امروزه، نوآوري یک ضرورت و شرط بقاي سازمان‌هاست که از طریق منابع انسانی امکان‌پذیر است. درواقع سرمایه فکری و منابع انساني سازمان يكي از غنی‌ترین منابع به شمار می‌آید كه با نيروي تفكر و نوآوري خود می‌توانند موجب رشد و توسعه سازمان شوند. بنابراین دستیابی سازمان به نوآوری تنها از طریق منابع انسانی و ایجاد انگیزه در کارکنان خود امکان‌پذیر خواهد بود. یکی از عواملی که می‌تواند به تقویت انگیزه کارکنان جهت دستیابی به نوآوری کمک کند، فراهم کردن آسایش و رفاه روانی منابع انسانی توسط سازمان است. لذا هدف این پژوهش ارزیابی رفاه روانی کارکنان و تأثیر آن بر ایجاد انگیزه در کارکنان برای نوآوری است. پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده یک پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت‌های پتروشیمی فعال در استان بوشهر می‌باشد. به‌علت بزرگ بودن جامعه آماری، از نمونه‌گیری استفاده شد. ابزارگردآوری داده‌ها، پرسشنامه است. روایی ابزار گرداوری داده‌ها از طریق روایی محتوا و پایایی آن از طریق روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرزار گرفت. پرسشنامه‌ پژوهش در اختيار 315 نفر از كاركنان شرکت‌های پتروشیمی استان بوشهر قرار گرفت. روش تجزیه‌و تحلیل داده‌ها در این پژوهش روش معادلات ساختاري است. یافته های پژوهش نشان داد که از تمامی شش بعد متغیر رفاه روانی یعنی استقلال، خویشتن پذیری، سلطه محیطی، رشد شخصی، هدف در زندگی و روابط مثبت با دیگران بر ایجاد انگیزه در کارکنان برای نوآوری تأثیر مثبت و معنا داری دارند. پرونده مقاله

 • مقاله

  6 - بررسی تاثیر کارکرد مدیریت منابع انسانی بر کارآفرینی‌درون‌سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان
  مدیریت فردا , شماره 63 , سال 19 , تابستان 1399
  زمینه: امروزه نظام‌های مختلف اجتماعی با چالش‌های پیچیده و فزاینده‌ای رو به رو هستند؛ تغییرات با سرعت زیادی روی می‌دهند، شکل‌های متفاوتی از رقابت در حال پیدایش است. یکی از رویکرد‌های سازمان‌ها برای پاسخ به چالش‌های فزاینده، کارآفرینی است. کارآفرینی در سازمان محصول مدیریت چکیده کامل
  زمینه: امروزه نظام‌های مختلف اجتماعی با چالش‌های پیچیده و فزاینده‌ای رو به رو هستند؛ تغییرات با سرعت زیادی روی می‌دهند، شکل‌های متفاوتی از رقابت در حال پیدایش است. یکی از رویکرد‌های سازمان‌ها برای پاسخ به چالش‌های فزاینده، کارآفرینی است. کارآفرینی در سازمان محصول مدیریت موثر منابع انسانی در داخل سازمان است. هدف: هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کارکرد مدیریت منابع انسانی بر کارآفرینی‌ درون ‌سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان است. روش‏شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از منظر جمع‌آوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و سرپرستان سازمان‌های دولتی مستقر در شهر بوشهر می‌باشد و برای جمع آوری داده ها از نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. تعداد 163 پرسشنامه از جامعه آماری پژوهش گردآوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. روش تجزیه وتحلیل داده های پژوهش نیز مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار پی ال اس است. یافته‏ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که متغیر مدیریت منابع انسانی بر توانمندسازی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد و متغیر توانمندسازی کارکنان نیز بر کارآفرینی درون سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. از سوی دیگر متغیرهای آموزش، پاداش، روابط کار و مدیریت ارزیابی عملکرد بر توانمندسازی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارند ولی متغیر استخدام با دارا بودن ضریب کم بر متغیر توانمندسازی کارکنان تاثیر مثبت اندکی دارد و این تاثیر معنادار نمی باشد. نتیجه‏گیری: نتایج پژوهش نشان داد که آموزش، جبران خدمات، روابط کار و مدیریت ارزیابی عملکرد با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان بر کارآفرینی درون سازمانی تاثیر دارند. لذا مدیران سازمان ها برای افزایش کارآفرینی درون سازمانی بایستی به کارکردهای مدیریت منابع انسانی بیشتر توجه و دقت کنند. پرونده مقاله

 • مقاله

  7 - بررسی تأثیر تأییدکننده های مشهور در تبلیغات بر خرید وسواسی با میانجی‌گری مادی‌گرایی و تعدیل گری سطح آگاهی مصرف‌کننده، اعتمادبه‌نفس و تمایل به مد در بین خریداران جوان
  مدیریت فردا , شماره 69 , سال 20 , زمستان 1400
  زمینه: یکی از انواع خریدی که امروزه یک مسئله اجتماعی مهم محسوب می‌شود، خرید وسواسی است که جنبه تاریک رفتار مصرف‌کننده می‌باشد. خریداران وسواسی سعی می‌کنند که فعالیت‌های خرید خود را پنهان کنند؛ زیرا می‌ترسند از اینکه دیگران آن‌ها را جز آن دسته افرادی قلمداد کنند که دائما چکیده کامل
  زمینه: یکی از انواع خریدی که امروزه یک مسئله اجتماعی مهم محسوب می‌شود، خرید وسواسی است که جنبه تاریک رفتار مصرف‌کننده می‌باشد. خریداران وسواسی سعی می‌کنند که فعالیت‌های خرید خود را پنهان کنند؛ زیرا می‌ترسند از اینکه دیگران آن‌ها را جز آن دسته افرادی قلمداد کنند که دائماً در حال خرید هستند. این اختلال با وجود لذت اولیه معمولاً با احساس گناه و پشیمانی بعد از آن همراه است. هدف: هدف اصلی از انجام این مطالعه، سنجش تأثیر تأییدکننده های مشهور در تبلیغات بر خرید وسواسی است. در این پژوهش همچنین نقش سطح آگاهی مصرف‌کننده، تمایل به مد و اعتماد به نفس نیز به عنوان متغیرهای تعدیل گر مورد بررسی قرار گرفته است. روش‏شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی و از دیدگاه جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل خریداران جوان کالاها در فروشگاه‌های سطح شهر بوشهر می‌باشد. شیوه نمونه گیری به صورت غیرتصادفی و در دسترس می‌باشد و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده است. تعداد 385 پرسشنامه جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار اسمارت پی ال اس صورت گرفته است. یافته‏ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که استفاده از تأییدکننده مشهور در تبلیغات بر مادی‌گرایی مصرف‌کننده تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین مادی‌گرایی مصرف‌کننده نیز بر خرید وسواسی تأثیر مثبت و معناداری دارد. در این پژوهش نقش تعدیل گر متغیر سطح آگاهی مصرف‌کننده در تأثیر تأییدکننده های مشهور در تبلیغات بر مادی‌گرایی خریداران جوان مورد و نقش تعدیل گر متغیرهای تمایل به مد و اعتماد مصرف‌کننده در تأثیر مادی‌گرایی مصرف‌کننده بر خرید وسواسی خریداران جوان مورد تأیید قرار نگرفته است. نوآوری این پژوهش سهم این پژوهش در سنجش تأثیر هرکدام از متغیرهای مادیگرایی، استفاده از تاییدکنندگان مشهور در تبلیغات، اعتماد به نفس، سطح آگاهی و تمایل به مد مصرف‌کننده بر خرید وسواسی است. پرونده مقاله