فهرست مقالات مصطفی  زابلی


  • مقاله

    1 - پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی براساس فضیلت اخلاقی صبر با واسطه‌گری مؤلفه‌های اهداف پیشرفت در دانشجویان
    فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) , شماره 1 , سال 7 , پاییز 1395
    هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه¬ی بین مؤلفه¬های فضیلت اخلاقی صبر و اهمال¬کاری تحصیلی با واسطه¬گری مؤلفه¬های هدف¬گرایی در دانشجویان بود. بدین منظور260 دانشجو (150¬پسر و 110¬دختر) دانشگاه شیراز با استفاده از نمونه¬گیری خوشه¬ای تصادفی انتخاب شدند و به مقیاس صبر، مقیاس هدف-گرا چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه¬ی بین مؤلفه¬های فضیلت اخلاقی صبر و اهمال¬کاری تحصیلی با واسطه¬گری مؤلفه¬های هدف¬گرایی در دانشجویان بود. بدین منظور260 دانشجو (150¬پسر و 110¬دختر) دانشگاه شیراز با استفاده از نمونه¬گیری خوشه¬ای تصادفی انتخاب شدند و به مقیاس صبر، مقیاس هدف-گرایی و مقیاس اهمال¬کاری تحصیلی پاسخ دادند. پایایی ابزارهای پژوهش به وسیله¬ی ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن¬ها به وسیله همبستگی درونی تعیین شد. برای تحلیل داده¬ها از تحلیل مسیر در مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که از بین مؤلفه‏های صبر، مؤلفه‏های شکیبایی، متعالی¬شدن، رضایت و استقامت پیش¬¬بینی کننده منفی اهمال¬کاری تحصیلی بوده است. علاوه بر این هدف یادگیری در رابطه بین مؤلفه‏های صبر و اهمال¬کاری تحصیلی نقش واسطه¬ای را ایفا کرد. بر اساس نتایج این پژوهش و با توجه به این که صبر پیش¬بینی کننده منفی اهمال کاری تحصیلی می‌باشد، بنابر این پیشنهاد می‌شود، برای کاهش اهمال کاری تحصیلی دانشجویان برگزاری کارگاه¬های آموزش صبر مورد توجه قرار گیرد پرونده مقاله