فهرست مقالات فائزه اعظم کاری


 • مقاله

  1 - بررسی احساس امنیت گردشگران مذهبی در اماکن فراغتی (مورد مطالعه : شهر مشهد)
  مطالعات اجتماعی گردشگری , شماره 5 , سال 3 , بهار-تابستان 1394
  احساس امنیت، بعد ذهنی وجود امنیت در مقصدهای گردشگری زیارتی است و نقش مهمی را در توسعۀ کمّی و کیفی امر گردشگری مذهبی ایفا می‏کند. شهر مشهد به علت همجواری با حرم مطهر امام رضا (ع) همواره شاهد حضور زائران در عرصۀ اجتماعی خود می‏باشد. در این میان حضور دائمی زائران در مکان‏ه چکیده کامل
  احساس امنیت، بعد ذهنی وجود امنیت در مقصدهای گردشگری زیارتی است و نقش مهمی را در توسعۀ کمّی و کیفی امر گردشگری مذهبی ایفا می‏کند. شهر مشهد به علت همجواری با حرم مطهر امام رضا (ع) همواره شاهد حضور زائران در عرصۀ اجتماعی خود می‏باشد. در این میان حضور دائمی زائران در مکان‏های تفریحی شهر مشهد، مکان‏های تاریخی و دیدنی درون و بیرون شهر، زیارتگاه‏هایی نظیر خواجه ربیع و ییلاقات بیرون شهر و ... به عنوان اماکن گذران اوقات فراغت برای گردشگران و زائران،وجود سطح قابل قبولی از احساس امنیت را در این محیط ضروری می‎سازد. نوشتار حاضر به سنجش میزان احساس امنیت زائران در سه بعد احساس امنیت جانی، مالی و اخلاقی در این مکان‏ها از دیدگاه گردشگران پرداخته است. این تحقیق با استفاده از روش پیمایش بر روی نمونۀ400 نفری از زائرانی که قصد ورود به حرم از درهای چهارگانه را داشتند، صورت پذیرفته است. نتایج نشان می‎دهد که ‏به‏طور کلی زائران اماکن تاریخی را از لحاظ عدم دستبرد به اموالشان، مواجه شدن با مزاحمت اخلاقی و یا صدمه و تهدید جانی و بدنی خود و همراهانشان محیطی امن‏تر از سایر اماکن فراغت ارزیابی کرده‏اند. همچنین میزان احساس امنیت جانی نسبت به احساس امنیت مالی و اخلاقی در میان پاسخگویان بیشتر است. احساس امنیت در اماکن گذران اوقات فراغت در شهر مشهد کمی بیشتر از حد میانگین(در بازه 1 تا 3)در سه بعد امنیت مالی، جانی و اخلاقی برآورد شده است. پرونده مقاله

 • مقاله

  2 - تحليل جامعه شناختي عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری
  مطالعات اجتماعی گردشگری , شماره 12 , سال 6 , پاییز-زمستان 1397
  اين مقاله در چارچوب پژوهشی پيمايشي و با تکنيک مدل برابری ساختاری، به تحليل جامعه شناختي عوامل مؤثر بر وفاداری به مقصد گردشگری پرداخته است. بر اساس رهيافت مورد استفاده در اين مطالعه، گردشگر يک «مشتري» است که خريدار خدمات فراغتی از نهادهای ارائه دهنده و شهر ميزبان است. چکیده کامل
  اين مقاله در چارچوب پژوهشی پيمايشي و با تکنيک مدل برابری ساختاری، به تحليل جامعه شناختي عوامل مؤثر بر وفاداری به مقصد گردشگری پرداخته است. بر اساس رهيافت مورد استفاده در اين مطالعه، گردشگر يک «مشتري» است که خريدار خدمات فراغتی از نهادهای ارائه دهنده و شهر ميزبان است. يکي از مدل هاي مناسب در اين رويکرد مدلی معروف به شاخص رضايت مشتريان اروپايي از کالا است. بر اساس مدل مذکور مي توان گفت که متغيرهاي مؤثر بر وفاداری گردشگران به جامعه ميزبان تنها خدمات ارائه شده از سوي جامعه ميزبان نيست؛ بلکه بخشي از وفاداری، به تصور از جامعه ميزبان و انتظارات شکل گرفته بر اساس آن مربوط مي شود که در اين مقاله به تفصيل به آنها پرداخته شده است. جامعه آماري اين پژوهش كليه خانواده هاي جانباز و والدين شاهد شرکت کننده در سفرهاي بنياد شهيد در استان خراسان رضوي است. حجم نمونه 400 گردشگر و از نمونه‌گيري طبقه اي استفاده شده است. بر اساس ضرايب رگرسيوني، ارزشيابي دستاورد و ارزيابي کيفيت از عوامل تأثيرگذار بر رضايت خانواده‌ها از سفر است. بر اساس مدل نهايي تحليل مسير، ارزيابي کيفيت و ارزشيابي دستاورد تأثير مستقيم بر رضايت از سفر دارند و ارزيابي کيفيت علاوه بر تأثير مستقيم، داراي تأثيري غيرمستقيم بر رضايت از سفر نيز هست، كه با واسطه متغير «ارزشيابي دستاورد» مي باشد. به عبارت ديگر ارزيابي کيفيت سبب مي شود كه فرد ارزشيابي مثبتي از دستاورد سفر داشته باشد و اين ارزيابي مثبت سبب افزايش رضايت از سفر مي گردد. پرونده مقاله