فهرست مقالات سارا ساعدی


  • مقاله

    1 - تحلیل نقش سبک زندگی و قوم‌گرایی بر قضاوت مصرف‌کنندگان درباره محصولات لوازم خانگی داخلی
    مدیریت فردا , شماره 62 , سال 19 , بهار 1399
    ازآنجا که مصرف¬کنندگان نقطه عطف تمام فعالیت¬های بازاریابی هستند، شرکت¬ها نیاز دارند که از متغیرهای اساسی تصمیم-گیری خرید آگاه باشند زیرا شناخت ساختار ذهنی مصرف¬کنندگان به پیش¬بینی رفتار خرید آنان کمک بسزایی می¬نماید. از این ‌رو مطالعه حاضر باهدف شناسایی تعیین درجه اهمیت چکیده کامل
    ازآنجا که مصرف¬کنندگان نقطه عطف تمام فعالیت¬های بازاریابی هستند، شرکت¬ها نیاز دارند که از متغیرهای اساسی تصمیم-گیری خرید آگاه باشند زیرا شناخت ساختار ذهنی مصرف¬کنندگان به پیش¬بینی رفتار خرید آنان کمک بسزایی می¬نماید. از این ‌رو مطالعه حاضر باهدف شناسایی تعیین درجه اهمیت عوامل روان‌شناختی سبک زندگی و قوم¬گرایی بر قضاوت محصولات داخلی از جانب مصرف‌کنندگان است. پژوهش حاضر از نوع آمیخته بوده که در مرحله نخست پژوهش، به‌منظور شناسایی ابعاد قضاوت محصول از ۸ خبره دانشگاهی مصاحبه ساختاریافته صورت گرفته و در مرحله دوم به‌منظور بررسی تأثیر میزان دو متغیر سبک زندگی و قوم¬گرایی بر قضاوت محصولات داخلی و باهدف جمع¬آوری داده¬ها، از ابزار پرسش¬نامه استفاده‌شده است که توزیع آن به روش تصادفی ساده در میان مشتریان لوازم‌خانگی بوده است. داده¬ها ﺑﺎ ﻛﻤﻚ نرم‌افزار SPSS و AMOOS مورد تحلیل قرارگرفته است. یافته¬های حاصل از مصاحبه با خبرگان دانشگاهی به شناسایی ۶ بعد (تصویر ذهنی برند، سهولت استفاده، خدمات پس از فروش، کیفیت ادراک‌شده، قیمت محصول و کارکنان فروش) انجامید و پس از تحلیل داده¬های قسمت کمی پژوهش مشخص شد که سبک زندگی و قوم¬گرایی بر قضاوت محصولات داخلی تأثیر دارد. نتایج پژوهش انجام‌شده نشان داد که سبک زندگی و قوم¬گرایی به‌عنوان ساختارهای ذهنی و روان‌شناختی می-توانند بر قضاوت مصرف‌کننده مؤثر باشند. از میان ابعاد سبک زندگی علایق و بعد وطن¬پرستی از میان ابعاد قوم¬گرایی بیشترین تأثیر را بر قضاوت محصولات داخلی دارد. پرونده مقاله