فهرست مقالات امید  مجد رحیم آبادی


 • مقاله

  1 - آينده نگاري: نيم نگاهي به تجربيات آغازين ژاپن، آلمان و ايران
  فصلنامه رشد فناوری , شماره 1 , سال 5 , زمستان 1387
  از آنجا که آينده نگاري در دنياي پر از رقابت و پيچيدگي امروز، امري اجتناب ناپدير است؛ اين مقاله سعي دارد تا ضمن بيان اهميت و ضرورت آينده نگاري، به بررسي مفاهيم و تعاريف آن پرداخته و همينطور تفاوت آينده نگاري را با ساير واژگان مشابه نظير پيش بيني بيان نمايد. در ادامه ضمن چکیده کامل
  از آنجا که آينده نگاري در دنياي پر از رقابت و پيچيدگي امروز، امري اجتناب ناپدير است؛ اين مقاله سعي دارد تا ضمن بيان اهميت و ضرورت آينده نگاري، به بررسي مفاهيم و تعاريف آن پرداخته و همينطور تفاوت آينده نگاري را با ساير واژگان مشابه نظير پيش بيني بيان نمايد. در ادامه ضمن معرفي مختصر روشهاي متداول در اين فرآيند، دسته بندي آنها را از نقطه نظر رويکردهاي مطرح ارائه کرده؛ ضمنا نگاهي هم به تجربيات سالهاي اول آينده نگاري دو کشور ژاپن و آلمان داشته باشد؛ و در مقابل تجربيات آغازين آينده نگاري در ايران را معرفي نمايد پرونده مقاله

 • مقاله

  2 - رويکرد منبع محور درتدوين راهبرد فناوري
  فصلنامه رشد فناوری , شماره 2 , سال 4 , بهار 1387
  تحولات سريع فناورانه، تغييرات محيط رقابتي، محدوديت منابع وتغيير نياز مشتريان سبب گرديده تا بنگاه‌‌ها راهبردهاي خود را مورد بازنگري قرار داده و با شناسايي راهبردهاي كليدي خود كه بيشترين تأثيرگذاري را در تصميم گيري‌‌‌ها و جهت‌دهي بنگاه ايفا مي‌كند، به بهبود مستمردر راهبرد چکیده کامل
  تحولات سريع فناورانه، تغييرات محيط رقابتي، محدوديت منابع وتغيير نياز مشتريان سبب گرديده تا بنگاه‌‌ها راهبردهاي خود را مورد بازنگري قرار داده و با شناسايي راهبردهاي كليدي خود كه بيشترين تأثيرگذاري را در تصميم گيري‌‌‌ها و جهت‌دهي بنگاه ايفا مي‌كند، به بهبود مستمردر راهبردهاي خود پرداخته و با صرف بهينه منابع، بيشترين بهره‌وري را بدست آورند. مجموعه مطالعات موجود و اظهارنظر كارشناسان به اين نكته كليدي ختم مي‌شود كه عامل اصلي در فرايند رقابت پذيري بنگاهها، فناوري است و شايد بتوان گفت كه اين موضوع به عنوان برداشتي يكسان در كليه محافل اقتصادي درآمده است . حجم بالاي سرمايه‌گذاري‌‌هاي انجام شده در زمينه فناوري در كشور‌هاي مختلف جهان بويژه در كشور‌هاي پيشرفته بيانگر اين واقعيت است كه فناوري عامل كليدي مقوله رقابت پذيري در سطح بين المللي است. [1] پرونده مقاله