فهرست مقالات حسين افتخاري


 • مقاله

  1 - نقش دیپلماسی علم و فناوری در بهبود چالش های شرکت های دانش بنیان
  فصلنامه رشد فناوری , شماره 4 , سال 12 , پاییز 1395
  در سال¬های اخیر، اقتصاد دانش¬بنیان که در آن دانش، نوآوری و فناوری عامل اصلی رشد اقتصادی و تولید ثروت برای یک کشور محسوب می¬شود، جایگزین اقتصاد سنتی شده است. از طرفی شرکت¬های دانش¬بنیان به¬عنوان قلب تپنده¬ی اقتصاد دانش¬بنیان شناخته می¬شوند که سهم به¬سزایی در تولید ناخالص چکیده کامل
  در سال¬های اخیر، اقتصاد دانش¬بنیان که در آن دانش، نوآوری و فناوری عامل اصلی رشد اقتصادی و تولید ثروت برای یک کشور محسوب می¬شود، جایگزین اقتصاد سنتی شده است. از طرفی شرکت¬های دانش¬بنیان به¬عنوان قلب تپنده¬ی اقتصاد دانش¬بنیان شناخته می¬شوند که سهم به¬سزایی در تولید ناخالص داخلی و ایجاد ارزش افزوده برای کشورها دارند تا جایی که می¬توان بهبود فضای اقتصاد دانش¬بنیان را تا حد زیادی منوط به بهبود وضعیت این شرکت¬ها دانست. از این¬رو، حل چالش¬های پیش¬روی شرکت¬های دانش¬بنیان در تصمیم¬گیری¬ها و خط مشی¬گذاری-ها اهمیتی دو چندان می¬یابد. از طرف دیگر، دیپلماسی علم و فناوری شکل نوظهوری از دیپلماسی بین¬المللی برای مواجهه با چالش¬های نوظهوری است که علم و فناوری نقش اساسی در آن ایفا می¬کنند. دیپلماسی علم و فناوری در واقع استفاده از ظرفیت‌های علم و فناوری برای تحقق اهداف سیاست خارجی و همین‌طور استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی برای پیشبرد علم و فناوری است. لذا در تحقيق حاضر ابتدا با استفاده از روش مطالعه کتابخانه¬ای و مرور آثار دیگر صاحبنظران، ضمن معرفی ویژگی‌های اقتصاد دانش‌بنیان، چالشهای این قبیل شرکت‌ها در قالب مفاهیمی چون نظام نوآوری و تحقیق و توسعه¬¬ی ضعیف، توسعه¬ی نامتناسب منابع انسانی و محیط اقتصادی و تجاری نامناسب کشور و هم¬چنین بررسی تأثیر اعمال تحریم¬ها بر فعالیت این شرکت‌ها شناسایی شده است. سپس با تکیه بر ظرفیت‌های نهفته در مقوله دیپلماسی علم و فناوری، راهکارهایی برای حل این چالش¬ها ارائه شده است. جزييات مقاله

 • مقاله

  2 - تبيين مهم¬ترين چالش‌ها و عوامل موفقيت تجاري¬سازي دستاوردهاي پژوهشي (مورد مطالعه: پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات)
  مدیریت فردا , شماره 50 , سال 16 , بهار 1396
  دستاوردها و يافته‌هاي تحقيقاتي تا هنگامي‌که بستر و زمينه¬اي براي تجاري شدن نداشته باشند، نمي‌توانند عاملي براي توليد ثروت و رفاه عمومي جامعه باشند. از اين‌رو ايجاد بسترهايي براي تجاري‌سازي علاوه بر فراهم آوردن ارزش‌هاي اقتصادي قابل توجه براي سازمان‌ها، منجر به رشد اقتصا چکیده کامل
  دستاوردها و يافته‌هاي تحقيقاتي تا هنگامي‌که بستر و زمينه¬اي براي تجاري شدن نداشته باشند، نمي‌توانند عاملي براي توليد ثروت و رفاه عمومي جامعه باشند. از اين‌رو ايجاد بسترهايي براي تجاري‌سازي علاوه بر فراهم آوردن ارزش‌هاي اقتصادي قابل توجه براي سازمان‌ها، منجر به رشد اقتصادي و فني جامعه نيز مي‌شود. در اين پژوهش تلاش شده است تا چالش‌ها و عوامل موفقيت تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي شناسايي و رتبه‌بندي شوند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر نحوه‌ي گردآوري داده‌ها، توصيفي از نوع پيمايشي است. ابتدا با مرور ادبيات موضوع و بهره‌گيري از نظر خبرگان و کارشناسان فعال در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات و با استفاده از تکنيک دلفي، تعداد 11 متغير به عنوان چالش و 19 متغير به‌عنوان عوامل موفقيت تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي، شناسايي شدند. براي اندازه گيري ميزان توافق در دلفي از ضريب هماهنگي کندال استفاده شد. در مرحله بعد عوامل فوق با آزمون فريدمن رتبه بندي شد. نتايج نشان‌داد که مهم‌ترين چالش‌ها عواملي همچون: قوانين ضعيف حفاظت ازمالکيت فکري، موانع اقتصادي (محدوديت‌هاي مالي و بودجه‌اي)، عدم وجود راهبردهاي تجاري‌سازي و همچنين مهم‌ترين عوامل موفقيت عواملي همچون: الزام اعضاي هيات علمي به برآورد قابليت تجاري تحقيقات خود در هنگام تدوين و ارايه پيشنهادهاي تحقيقاتي (توجيه تجاري)، حمايت از مالکيت معنوي، و برقراري ارتباط موثر ميان دانشگاه و صنعت هستند. جزييات مقاله